Բիզնես Ապահով

Բիզնես Ապահով

Ավանդ շահավետ պայմաններով

Ներդրե՛ք Ձեր գումարն Բիզնես Ապահով ավանդատեսակով և ստացե՛ք մինչև 10.00% անվանական տոկոսադրույքով տարեկան եկամուտ։
Ավանդը կարող եք ներդնել և՛ ավելացման իրավունքով, և՛ առանց ավելացման իրավունքի։   


 • Տոկոսադրույք
  մինչև 10.00 %
 • Ժամկետ
  մինչև 730 օր
 • Նվազագույն գումար
  1 000 000 ՀՀ Դրամ, 3 000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո, 120 000 ՌԴ ռուբլի 
 • Առավելագույն գումար
  100 000 000 ՀՀ Դրամ, 250 000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո, 12 000 000 ՌԴ ռուբլի


էջը թարմացվել է 15.12.2017 18:31

Բիզնես Ապահով

ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

1. Իրավաբանական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված «ԲԻԶՆԵՍ ԱՊԱՀՈՎ» ժամկետային ավանդի տարեկան տոկոսադրույքներն ավելացման իրավունքով ներդրման դեպքում.

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
(ավելացման իրավունքով)

Տոկոսների վճարման հաճախականություն

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Ռուբլի

Ավանդի
ժամկետ

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

31-60 օր

-

4.50%

-

0.50%

-

-

-

3.00%

61-90 օր

-

5.00%

-

1.00%

-

-

-

3.25%

91-120 օր

5.50%

6.00%

1.25%

1.75%

0.25%

0.50%

3.00%

3.50%

121-150 օր

6.00%

6.50%

1.5%

2.00%

0.25%

0.50%

3.25%

3.75%

151-180 օր

6.25%

6.75%

1.75%

2.25%

0.50%

0.75%

3.50%

4.00%

181-210 օր

7.25%

7.75%

2.25%

2.75%

0.75%

1.00%

3.75%

4.25%

211-240 օր

7.25%

7.75%

2.75%

3.25%

0.75%

1.00%

4.00%

4.50%

241-270 օր

7.25%

7.75%

3.00%

3.50%

1.00%

1.25%

4.25%

4.75%

271-300 օր

7.50%

8.00%

3.25%

3.75%

1.25%

1.50%

4.50%

5.00%

301-330 օր

7.50%

8.00%

3.50%

4.00%

1.25%

1.50%

4.75%

5.25%

331-365 օր

8.00%

8.50%

3.75%

4.25%

1.25%

1.50%

5.00%

5.50%

366-730 օր 8.50%  9.00%  4.00%  4.50%  1.75%  2.00% 


2. Իրավաբանական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված «ԲԻԶՆԵՍ ԱՊԱՀՈՎ» ժամկետային ավանդի տարեկան տոկոսադրույքներն առանց ավելացման իրավունքի ներդրման դեպքում.Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
(առանց ավելացման իրավունքի)

Տոկոսների վճարման հաճախականություն

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Ռուբլի

Ավանդի
ժամկետ

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

31-60 օր

-

5.00%

-

1.00%

-

0.25%

-

4.00%

61-90 օր

-

6.00%

-

1.50%

-

0.50%

-

4.25%

91-120 օր

6.00%

6.50%

1.75%

2.25%

0.75%

1.00%

4.00%

4.50%

121-150 օր

6.50%

7.00%

2.00%

2.50%

0.75%

1.00%

4.25%

4.75%

151-180 օր

6.75%

7.25%

2.50%

3.00%

1.00%

1.25%

4.50%

5.00%

181-210 օր

7.75%

8.25%

3.00%

3.50%

1.25%

1.50%

4.75%

5.25%

211-240 օր

7.75%

8.25%

3.25%

3.75%

1.25%

1.50%

5.00%

5.50%

241-270 օր

7.75%

8.25%

3.50%

4.00%

1.50%

1.75%

5.25%

5.75%

271-300 օր

8.00%

8.50%

3.75%

4.25%

1.75%

2.00%

5.50%

6.00%

301-330 օր

8.00%

8.50%

4.00%

4.50%

1.75%

2.00%

5.75%

6.25%

331-365 օր

8.50%

9.00%

4.25%

4.75%

1.75%

2.00%

6.00%

6.50%

366-730 օր 9.00%  9.50%  4.50%  5.00%   2.25% 2.50%  -  -
3. 731 օր և ավել ժամկետով ներգրավվող և/կամ 100 000 000 ՀՀ դրամը, 250 000 ԱՄՆ դոլարը, 250 000 Եվրոն, 12 000 000 ՌԴ ռուբլին գերազանցող ավանդների տարեկան տոկոսադրույքը և սպասարկման պայմանները սահմանվում են լրացուցիչ պայմանավորվածությամբ: 
4. Ավանդի նվազագույն չափը սահմանվում է 1,000,000 ՀՀ դրամ կամ 3,000  ԱՄՆ դոլար կամ 3,000 Եվրո, 120,000 ՌԴ ռուբլի, որը պետք է պահպանվի սույն ամփոփագրի 1-ին կամ 2-րդ կետերում նշված տոկոսները ստանալու համար: 
5. Ավելացման իրավունքով ավանդի գումարը կարող է ավելացվել առանց քանակային սահմանափակումների և ավելացումների արդյունքում այն չի կարող գերազանցել 100 մլն. ՀՀ դրամը, 250 հազ. ԱՄՆ դոլարը, 250 հազ. Եվրոն, 12 մլն ՌԴ ռուբլին: Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում ավելացված գումարի նկատմամբ տոկոսների հաշվարկը կատարվում է ավանդային պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքով, բացառությամբ ստորև նշված սանդղակին համապատասխան գումարի ավելացման դեպքերի,  որոնց համար տոկոսների հաշվարկը կատարվում է տվյալ պահին Բանկում գործող տվյալ արժույթի ցպահանջ տոկոսադրույքով.  
Ավանդի.ժամկետ Ավանդային գումարի ավելացման ժամանակահատված
31-90 օր գործողության ժամկետի մինչև վերջին 30-րդ օրը ներառյալ
91-180 օր գործողության ժամկետի մինչև վերջին 60-րդ օրը ներառյալ
181-270 օր գործողության ժամկետի մինչև վերջին 90-րդ օրը ներառյալ
271-365 օր գործողության ժամկետի մինչև վերջին 150-րդ օրը ներառյալ
366-730 օր գործողության ժամկետի մինչև վերջին 270-րդ օրը ներառյալ

6. Ավանդի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսները վճարվում են ամսական հաճախականությամբ կամ ժամկետի վերջում:

7. Ցանկացած արժույթով ավանդ ներդնելիս բացվում է ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ։

8. Արտարժույթով ներդրված ավանդի տոկոսագումարներն ավանդատուի ցանկությամբ կարող են վճարվել այն արտարժույթով, որով ներգրավվել է ավանդը, բացառությամբ` ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված դեպքերի: Արտարժույթով ներդրված ավանդի դեպքում, եթե ավանդատուն ցանկություն չի հայտնել ավանդի տոկոսների վճարումը ստանալ տվյալ արտարժույթով, ապա տոկոսագումարները վճարվում են ՀՀ դրամով վճարման պահին Բանկում տվյալ արտարժույթի համար սահմանված առքի փոխարժեքով:

9. Ավանդը ժամկետից շուտ պահանջելիս կատարվում է տոկոսագումարի վերահաշվարկ տվյալ պահին Բանկում գործող տվյալ արժույթի ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով:

10. Մինչ այդ ավանդատուին վճարված (բանկային հաշվին կամ այլ պարտավորություններ հաշվին փոխանցված) տոկոսագումարները գերազանցելու դեպքում տարբերության չափով գումար է գանձվում հետ վերադարձվող ավանդի գումարից, պակաս լինելու դեպքում տոկոսագումարների տարբերությունը վճարվում է ավանդատուին:

11. Պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքը հաշվարկվում է ավանդի օրական մնացորդի նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:

12. Բանկային ավանդի գումարի նկատմամբ տոկոսները հաշվեգրվում են ավանդը ներդնելու հաջորդ օրվանից մինչև այն ավանդատուին վերադարձնելու կամ ավանդատուի հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը:

13. Ավանդային պայմանագրի կնքման ժամանակ ավանդատուի գրավոր դիմումի հիման վրա ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում հաշվարկված տոկոսագումարը կարող է ավելացվել ավանդի գումարին պայմանագրով նշված տոկոսների վճարման հաճախականությամբ:

14. Ավանդատուի ցանկությամբ` ավանդի պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո այն կարող է երկարաձգվել այդ պահին բանկում գործող տոկոսադրույքով:

15. Ավանդային պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո ժամկետային ավանդի գումարը չպահանջելու դեպքում գումարը փոխանցվում է ավանդատուի բանկային հաշվին` տվյալ պահին Բանկում գործող ցպահանջ ավանդի պայմաններով, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:

16. Բանկը չի կարող ավանդային պայմանագրով որոշված տոկոսագումարների չափը միակողմանի նվազեցնել, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով:

17. Բանկն իրավունք ունի միակողմանի փոխել ցպահանջ ավանդների և բանկային հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող տոկոսների չափը` վերջինիս վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 15 օր առաջ Բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակելու միջոցով:

18. Ավանդային պայմանագրի շուրջ ծագած վեճերը կարգավորվում են կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

19. Ավանդային հաշվից քաղվածքները տրամադրվում են հաճախորդին առնվազն ամիսը 1 անգամ` երեսնօրյա պարբերականությամբ, եթե պայմանագրով կամ օրենքով այլ ժամկետ սահմանված չէ:

20. Ավանդային հաշվից քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների ու այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագները սահմանվում են՝ ըստ իրականացված գործարքի ժամկետի վաղեմության,  ընթացիկ հաշիվների քաղվածքների տրամադրման սակագների չափով (համաձայն «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների սակագների):

21. Անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված ավանդների դեպքում ի լրումն վերը նշվածի կիրառվում են նաև հետևյալ կետերը`
21.1. Ավանդների վերադարձելիությունը երաշխավորվում է «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն:
21.2. Ավանդի հատուցումը երաշխավորված է «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից` հատուցման ենթակա ավանդների չափերով, մասնավորապես`

Ավանդի արժութային կառուցվածքը Եթե Բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ Եթե Բանկում ունեք միայն արտարժութային ավանդ Եթե Բանկում ունեք և՛ ՀՀ դրամով, և՛ արտարժույթով ավանդ
Եթե դրամային ավանդը 5 միլիոն դրամից ավել է Եթե դրամային ավանդը 5 միլիոն դրամից պակաս է
Ավանդի երաշխավորման առավելագույն չափը 10 միլիոն ՀՀ դրամ 5 միլիոն ՀՀ դրամ 10 միլիոն ՀՀ դրամ

(երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը)
5 միլիոն ՀՀ դրամ
(երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը` հինգ միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի տարբերության չափով)

21.3.  Բանկին վերապահված է ավանդի դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտահարկը (10%) հաշվարկելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունքը:

21.4. Ավանդատուն իրավունք ունի ավանդային գործարքից բխող պահանջները ներկայացնել ֆինանսական համակարգի հաշտարարին՝ «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, կամ դիմել դատարան (իսկ Բանկի և հաճախորդի միջև արբիտրաժային համաձայնության առկայության դեպքում`  համապատասխան արբիտրաժային տրիբունալ)  կամ ՀՀ կենտրոնական բանկ:

21.5. Բանկը պարտավոր է ավանդատուի կողմից ներկայացված բողոք-պահանջը ստանալու պահից սկսած՝ 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում վերջինիս տրամադրել վերջնական պատասխան։ Բանկի վերջնական, գրավոր պատասխանի հետ համաձայն չլինելու դեպքում այն ստանալու պահից կամ 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում իր բողոք-պահանջի պատասխանը չստանալու դեպքում ավանդատուն իրավունք է ձեռք բերում վեց ամսվա ընթացքում պահանջը ներկայացնել ֆինանսական համակարգի հաշտարարին։ Ընդ որում, եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 500 000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, ապա ֆինանսական համակարգի որոշումները չեն կարող վիճարկվել Բանկի կողմից:

21.6. Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY)` հաշվարկված 366 օր ժամկետով, 1 000 000 ՀՀ դրամ ավանդի համար, առանց եկամտահարկի.

Ամսական Ժամկետի վերջում
Ավելացման իրավունքով ներդրման դեպքում 9.38% 9.50%
Առանց ավելացման իրավունքի ներդրման դեպքում 9.92% 10.00%

բանաձև.png

որտեղ` APY-ն տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունն է, A-ն` ավանդի սկզբնական գումարը, ո-ը` ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի հերթական համարը, N-ը` ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի վերջին համարը (ներառյալ նաև ավանդի ներդրման պահին դրամական հոսքը), որից հետո ավանդային պայմանագրի ժամկետը համարվում է ավարտված, Kո-ը` ավանդի ներդրման պահին և/կամ ավանդի գործողության ընթացքում ներդրված ավանդի և/կամ կապիտալացված տոկոսագումարների, առկայության դեպքում պարտադիր վճարների հոսքերը, Dո-ը այն թիվն է, որը ցույց է տալիս, թե քանի օր է անցել ավանդի ներդրման օրից մինչև ավանդի դիմաց կատարվող հերթական՝ ո-րդ դրամական հոսքերը ներառյալ: Այն դեպքում, երբ ավանդի ներդրման պահին է դրամական հոսքերը, D1 = 0: 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ ԴՈՒՔ, ԵԹԵ ՁԵՐ ԱՎԱՆԴԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՎԵՐԱՆԵՐԴՆԵԻՔ ԱՎԱՆԴԻ ՏԵՍՔՈՎ: 

էջը թարմացվել է 19.01.2018 18:08
Ավանդը ձևակերպելու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Հաշվի բացման (վերաբացման) համար իրավաբանական անձ հանդիսացող Հաշվետիրոջ լիազորված անձը պետք է սպասարկողին ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը

 • Հաշվետիրոջ պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը

 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը կամ այլ համարժեք համարը (ոչ ռեզիդենտ Հաշվետերերի դեպքում) հավաստող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում)

 • Առանց լիազորագրի իրավաբանական անձի անունից գործելու իրավունք ունեցող անձանց համապատասխան պաշտոնի նշանակման փաստը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (կարող է չներկայացվել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի համաձայնության դեպքում),

 • Իրավաբանական անձի անունից հանդես եկող անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (անձնագիր կամ անձի իսկությունը հաստատող նույնականացման քարտ (ID CARD)

 • Լիազորագրի հիման գործող անձի դեպքում՝ նաև լիազորությունները հավաստող փաստաթղթի բնօրինակը կամ պատճենը

էջը թարմացվել է 05.12.2017 16:50
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: