Arag Plus (Fast plus)

Unsecured loans, earning certified 


You are offered unsecured loan in the amount of eightfold your salary with the presentation of proof of income only.   


 • Interest rate:
  from 14%
 • Maturity:
  12-36 months
 • Minimum amount:
  AMD 50 000
 • Maximum amount:
  AMD 5 000 000


The page was updated 21.11.2017 10:42

 Arag Plus (Fast plus)


Unsecured loans, earning certified 
 
    

Terms of extending the loan/credit line

1

Currency

AMD, USD, EUR

2

Minimum limit

 

AMD 50 000 or USD 100 or EUR 100

 

3

Maximum limit

Up to AMD 2 000 000 or USD/EUR  4 000 

AMD 2 000 001 - 5 000 000 ro USD/EUR 4 001 - 10 000 

a)  if the total amount of all loans of the borrower not secured with property doesn’t exceed six-fold  net income

b) if the total amount of all loans of the borrower not secured with property doesn’t exceed eight-fold  net income 

c) if the total amount of all loans of the borrower not secured with property doesn’t exceed eight-fold  net income

4

4.1 Annual interest rate
(if the client receives salary/income through bank accounts or transfers them to the Bank) 

AMD

18%

20%

21%

USD

15%

16%

17%

EUR

14%

15%

16%

4.2 Annual interest rate


AMD

21%

22%

23%

USD

18 %

19%

20%

EUR

16%

17%

18%

5

Maximum limit of the credit line

Total amount of all types of loans of the Borrower not secured with property should not exceed four-fold net income, but no more than AMD 2 000 000, USD 4 000 , EUR 4 000 

6

Interest rate (credit line)

Appropriate interest rate specified by point a) of clauses 4.1 and 4.2 + 0.5%

7   

Interest rate to the outstanding credit line

0%

8

Minimum maturity of the loan/credit line

12 months

9

Maximum maturity

Loan

36 months 

Credit line

24 months 

10

Method of providing the loan 

-loans in Armenian drams are provided through operating account or payment cards,

-loans in foreign currency are provided through payment cards only. 

11

Method of providing credit lines

Non-cash, through payment cards

12

Repayment method

Loan

Annuity

Credit line

-  monthly debit on the card account at least 10% of the used amount and accrued interest thereof, as of the 1st day of each month till the 15th day of the same month.

- repayment of the principal amount at the maturity 

13

Grace period

- before the 15th day of the following month for  non-cash operations executed within the current month.

- not defined for encashment operation  and card to card transfers. 

14

Total debts (average monthly)/ net income (average monthly)

(debt to income ratio )*

55% maximum

*In the calculation of DIR the renewable credit line is calculated only in the amount of interest unless otherwise is provided by the credit line agreement 

15

Security 

Cash income

Requirements to the borrowers

16

Status of the borrower   

Individual – RA citizen 

17

Eligible age

Eligible age of the borrower as of the date of accepting the loan application should not be less than 18 and not have exceed 65 at the loan maturity 

18

Requirements to the credit history of the borrower (good credit history)*

1) As of the date of submitting application the borrower should not have any overdue obligations (loan, credit line, overdraft, guarantees)

2) total days of overdue obligations during the year (365 days) preceding the date of submitting loan application must not exceed 30 days, or 

3) no credit history

19

Requirements to the income of the borrower

Criteria is given in Annex 1.1

Միջնորդավճարներ

20

Հայտի ուսումնասիրության վճար

5 000  ՀՀ դրամ

21

Վարկի/վարկային գծի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար (պայմանագրային գումարից)

1%

22

Հաշվի բացման վճար

Համաձայն Բանկի գործող սակագների

Վճարային քարտի սակագներ*

23

Վճարային քարտի սակագներ և պայմաններ

վարկառուի աշխատավարձը Բանկի միջոցով ստանալու դեպքում

Անհատական աշխատավարձային վճարային քարտ՝  համաձայն Բանկի գործող սակագների

վարկառուի աշխատավարձը Բանկի միջոցով չստանալու դեպքում

Visa Electron/ Cirrus /Maestro,  Visa Classic /MasterCard Standard` hամաձայն Բանկի գործող սակագների, 

Visa Gold/MasterCard Gold, Visa Platinum` տարեկան սպասարկման վճարը 50% զեղչով, իսկ մնացած սակագները`համաձայն Բանկի գործող սակագների

* Վճարային քարտի և դրանով իրականացվող գործաքների մնացած սակագները, որոնք չեն կարգավորվում սույն աղյուսակով` համաձայն Բանկի գործող սակագների:

Տույժեր, տուգանքներ

Վարկ

Վարկային գիծ

24

Ժամկետանց վարկի,  գծով, օրական

0.5%

0.2%

25

Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով, օրական

0.5%

0.5%

26

Վարկի/վարկային գծի վաղաժամկետ մարման համար

Չի սահմանվում

Այլ պայմաններ

27

Վարկի/վարկային գծի տրամադրման դրական գործոնները

1) դրական վարկային պատմությունը
2) դրամական հոսքերը

28

Վարկի/վարկային գծի մերժման գործոնները

1) բացասական վարկային պատմությունը,
2) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները,
3) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,

4) դրամական հոսքերի ոչ բավարար մակարդակը,

5)  այլ հիմքեր:

29

Վարկի/վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը

Պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 2 աշխատանքային օր

30

Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետը

Որոշման կայացումից հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր

31

Վարկի/վարկային գծի վարկառուին տրամադրելու ժամկետը

Վարկի/վարկային գծի պայմանագիրը ստորագրվելու օրը

32

Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետը

10 աշխատանքային օր

33

Վարկի/վարկային գծի դիմումի ընդունման և ձևակերպման վայր

Գլխամասային գրասենյակ և բոլոր մասնաճյուղեր

Վարկառուի առանց գրավային ապահովման բոլոր վարկերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի զուտ եկամտի ութապատիկը:

 Արագ Պլյուս վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

Վարկի գումար` 500 000 ՀՀ դրամ
• Տարեկան տոկոսադրույք` 20%
 Ժամկետ` 24 ամիս
 Հայտի ուսումնասիրման վճար` 5 000 ՀՀ դրամ
 Միանվագ միջնորդավճար` 1% 
Արդյունավետ տոկոսադրույք` 24.50%

Արագ  Պլյուս վարկային գծի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

Վարկի գումար` 500 000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք` 21.50%
Ժամկետ` 24 ամիս
Հայտի ուսումնասիրման վճար` 5 000 ՀՀ դրամ
Միանվագ միջնորդավճար` 1%
Կանխիկացում` 0.5%
• Քարտի տարեկան սպասարկում` 4 000 ՀՀ դրամ
Արդյունավետ տոկոսադրույք` 26.18%

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ` 

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:  

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

Արտարժույթի ազդեցությունը

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հայտի մերժում

Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Բանկին չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիք մասին օրենք):

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին: 

The page was updated 23.11.2017 10:36
The following documents should be submitted to the Bank:

 • ID document

 • Public service number /reference on non-receiving the PSN


 • Income documents


The page was updated 23.11.2017 10:34
Attention: The Bank does not bear any responsibility for the inaccuracy of information on the linked web sites, nor does it accept any responsibility for the advertisements therein or possible consequences arising out of use of information provided on the linked web-sites. In case of any discrepancies in the website materials in Armenian, Russian and English languages, the Armenian version is prevailing.