Առատ գնումներ Վարկեր առանց գրավի

Առատ գնումներ

Վարկեր՝ անկանխիկ գնումներ կատարելու համար

Օգտվե՛ք «Առատ գնումներ» վարկատեսակից և ստացեք շահավետ հնարավորություն անկանխիկ գնումներ կատարելու «Երևան Սիթի» խանութների, «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ, «Վեգա Ուորլդ» ՍՊԸ խանութների ցանցում, «Աստղիկ» ԲԿ-ում և «Թրևելեր Քլաբ» ՍՊԸ-ում:       


 • Տոկոսադրույք
  17%-24%
 • Ժամկետ
  6-36 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  50 000 ՀՀ Դրամ
 • Առավելագույն գումար
  700 000 ՀՀ Դրամ


էջը թարմացվել է 04.12.2017 05:40

 Առատ գնումներ

վարկատեսակի տրամադրման պայմաններ և սակագներ
 

Ընդհանուր պայմաններ

1

Թիրախային խումբ

«Ալեքս Գրիգ» ՍՊԸ («Երևան Սիթի» խանութներ), «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ, «Վեգա Ուորլդ» ՍՊԸ խանութների ցանցում, «Թրևելեր Քլաբ» ՍՊԸ-ում և «Աստղիկ ԲԿ» ՍՊԸ-ում(այսուհետ` Ցանցում) անկանխիկ վճարում իրականացնող ֆիզիկական անձիք: Քարտը կարող է օգտագործվել միայն Ցանցում։

 2

Վարկի նպատակ

Ցանցում անկանխիկ վճարումների իրականացում

 3

Վարկատեսակ

Վարկ

Վարկային գիծ

 4

Արժույթ

ՀՀ դրամ

 5

Վարկի նվազագույն գումար

50 000 ՀՀ դրամ

 6

Վարկի առավելագույն գումար

700 000 ՀՀ դրամ

 7

Տարեկան տոկոսադրույք

17% - 22%

20% - 24%

 8

Նվազագույն ժամկետ

6 ամիս

 9

Առավելագույն ժամկետ

36 ամիս

18 ամիս

 10

Վարկի տրամադրման եղանակ

անկանխիկ` Բանկի և Ցանցի համատեղ քարտի միջոցով

 11

Մարման եղանակ

անուիտետային

1) ամենամսյա պարտադիր մուտք քարտային հաշվին՝ յուրաքանչյուր ամսվա 1-ի դրությամբ օգտագործված գումարի նվազագույնը 10%-ի և կուտակված տոկոսների հանրագումարի չափով` մինչև միևնույն ամսվա 15-ը

2) մայր գումարի մարումը՝ ժամկետի վերջում

 12

Վարկային գծի չօգտագործված մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույք

-

0%

 13

Վարկային գծի մարման արտոնյալ ժամանակահատված

-

չի սահմանվում

 14

Վարկի ապահովվածություն

վարկարժանության գնահատական


Վարկառուի նկատմամբ պահանջներ

 15

Վարկառուի կարգավիճակը

ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ

 16

Վարկառուի տարիքը

Վարկառուի տարիքը վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 25 տարեկանից պակաս լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը

 17

Վարկառուի վարկային պատմության նկատմամբ պահանջ (դրական վարկային պատմություն)

- վարկային պատմության առկայություն

-վարկի դիմումի ներկայացման պահին ժամկետանց / դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն,

- վարկի դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող 24 ամիսների ընթացքում ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանցի 90 օրը

- վարկի դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող 36 ամիսների ընթացքում դուրսգրված վարկերի բացակայություն   


Միջնորդավճարներ 

 18

Հայտի ուսումնասիրության վճար

չի սահմանվում

19

Վարկի/վարկային գծի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

չի սահմանվում

 20

Ամսական սպասարկման վճար (պայմանագրային գումարից)

վարկ

0,08% -0,5%

վարկային գիծ

չի սահմանվում

 21

Հաշվի բացման վճար

Համաձայն Բանկի գործող սակագների

Վճարային քարտ*

 22

Վճարային քարտի տեսակ

ArCa Classic համատեղ քարտ

 23

Վճարային քարտի տարեկան սպասարկման վարձ

5 000 ՀՀ դրամ


*Վճարային քարտով հնարավոր է իրականացնել միայն անկանխիկ գործարքներ։

 

Տույժեր, տուգանքներ

 24

Ժամկետանց վարկի գծով (օրական)

վարկ

0.5%

վարկային գիծ

0.2%

 25

Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով (օրական)

0.5%

 26

Վարկի/վարկային գծի վաղաժամկետ մարման համար

չի սահմանվում

Այլ պայմաններ

 27

Վարկի տրամադրման դրական գործոնները

-դրական վարկային պատմություն 
- վարկարժանության բավարար գնահատական

 28

Վարկի մերժման գործոնները

-բացասական վարկային պատմություն, 
-վարկարժանության անբավարար գնահատական, 
-հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասակածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկատվությունը, 
-հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը, 
-սույն պայմաններին անհամապատասխանություն, 
-այլ հիմքեր

 29

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ

2 աշխատանքային օր

 30

Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետը

որոշման կայացումից հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր

 31

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

3 աշխատանքային օր

 32

Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ

15 օրացուցային օր

 33

Վարկի դիմումի ընդունման վայր

Բանկի մասնաճյուղեր և «Երևան Սիթի» սուպերմարկետներում տեղակայված վաճառքի կետեր

 34

Վարկի ձևակերպման վայր

Բանկի մասնաճյուղեր


«Առատ գնումներ» վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

Վարկի գումար` 500 000 ՀՀ դրամ
• Տարեկան տոկոսադրույք` 19%
 Ժամկետ` 12 ամիս
 Վարկի սպասարկման ամսական վճար` 0.2%
 Վճարային քարտի տարեկան սպասարկման վճար` 5 000 ՀՀ դրամ 
Արդյունավետ տոկոսադրույք` 24.73%

«Առատ գնումներ» վարկային գծի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

Վարկի գումար` 400 000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք` 21%
Ժամկետ` 12 ամիս
Վճարային քարտի տարեկան սպասարկման վճար` 5 000 ՀՀ դրամ
Արդյունավետ տոկոսադրույք` 24.52%

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ` 

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:  

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

Արտարժույթի ազդեցությունը

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հայտի մերժում

Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Բանկին չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիք մասին օրենք):

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Բանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

էջը թարմացվել է 04.12.2017 05:40
Առատ գնումներ վարկը ստանալու համար բանկ, ինչպես նաև ''Երևան Սիթի'' սուպերմարկետներում տեղադրված բանկի տաղավարներ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք


 • Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

էջը թարմացվել է 04.12.2017 05:40
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: