Ակցիա Վարկեր` ոսկու գրավով

Ակցիա

Վարկեր՝ ոսկու գրավադրմամբ

Մինչև 2018 թվականի մարտի 31-ը արագ և շահավետ պայմաններով ստացեք ոսկու գրավադրմամբ վարկեր` սկսած տարեկան 8% տոկոսադրույքից:      


 • Տոկոսադրույք
  8%-12.5%
 • Ժամկետ
  3 և 6 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  30 000 ՀՀ Դրամ
  կամ 75 ԱՄՆ դոլար
 • Առավելագույն գումար
  30 000 000 ՀՀ Դրամ
  կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար


էջը թարմացվել է 12.01.2018 09:47

Ակցիա 

Ակցիայի շրջանակներում տրամադրվող ոսկու գրավով վարկեր
 
 

Ընդհանուր պայմաններ

Վարկի առավելագույն  գումարը 30 000 000 ՀՀ դրամ
Վարկի մարման եղանակը Դիսկոնտ (տոկոսագումարը վարկը ստանալու պահին, իսկ մայր գումարը` ժամկետի վերջում) 
Վարկի ժամկետ 90-ից 93-րդ օրը ներառյալ  181-ից 183-րդ օրը ներառյալ 
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք ՀՀ դրամ 11% 12.5%
ԱՄՆ դոլար 8% 9.5%
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճարը վարկի տրամադրման պահին (վարկի պայմանագրային գումարից) 0.5%,
նվազագույնը՝ 1 000 ՀՀ դրամ
1%,
նվազագույնը՝ 2 000 ՀՀ դրամ
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն 100%

* Վարկի մնացած պայմանները՝ համաձայն Բանկի գործող «Ոսկի ստանդարտ» վարկատեսակի պայմանների։ 

Քարտի տեսակը

ArCa Classic / Visa Electron / Maestro Cirrus

Քարտային հաշվից կանխիկացման վճար

Չի գանձվում

Քարտի տարեկան սպասարկման վճար

1 000 ՀՀ դրամ

Քարտի սպասարկման այլ սակագներ

Համաձայն Բանկի գործող սակագների

Տույժերը, տուգանքները

Ժամկետանց վարկի գծով, օրական

0.2%

Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով, օրական

0.5%

Վարկի վաղաժամկետ մարման համար

չի սահմանվում

- Գրավի առարկա կարող են հանդիսանալ ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ, ոսկյա զարդեր, ոսկու ջարդոն:
- Գրավի առարկա չեն կարող հանդիսանալ սպիտակ ոսկին, զարդեր որի կազմում սպիտակ ոսկին կազմում է մոտ 30 կամ ավելի տոկոս, կամ հնարավոր չէ զարդը գնահատել առանց սպիտակ ոսկու մասը կազմող կշռի:
- Ոսկյա իրերի գեղարվեստական արժեքների, ոսկյա իրերին ամրացված թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերի դիմաց վարկավորում չի իրականացվում
- Սույն պահանջները չեն վերաբերվում սպիտակ ոսկու գրավադրմամբ տրամադրվող վարկատեսակին, որը տրամադրվում է«Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղի կողմից առանձին հաստատված պայմաններով:
- Գրավի առարկայի գնահատումն իրականացվում է ոսկերիչ-փորձագետի կողմից` Բանկում տվյալ օրվա դրությամբ գործող սակագներով: 

Հայտի վերաբերյալ այլ պայմաններ

Վարկի տրամադրման դրական գործոններ 

Բանկի վարկավորման պայմաններին համապատասխանությունը:

Վարկի մերժման գործոններ

 • վարկի տրամադրման պահին դասակարգված վարկային պարտավորությունների առկայությունը
 • պահանջվող փաստաթղթերը չներկայացնելը,
 • անձի կամ անձը հաստատող փաստաթղթի նկատմամբ կասկածները,
 • գրավի առարկայի իսկության ստուգման ընթացքում հարգի վերաբերյալ կասկածները, կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության կամ կեղծ փաստաթղթերի ներկայացումը,
 • հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվության առկայությունը, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները,
 • հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվության առկայություն, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,

Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ

Վարկային հայտի ներկայացման օրը

Վարկառուին վարկի վերաբերյալ կայացված որոշման մասին տեղեկատվության տրամադրման ժամկետ

Վարկային հայտի ներկայացման օրը

Վարկի տրամադրման ժամկետ Վարկային հայտի ներկայացման օրը

Վարկի դիմումի ընդունման վայր

Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր, բացառությամբ «Վարդանանց» մասնաճյուղի  

Վարկի ձևակերպման և տրամադրման վայր 

Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր, բացառությամբ «Վարդանանց» մասնաճյուղի  


Ոսկի ստանդարտ վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

• Գումար` 400 000 ՀՀ դրամ
• Տոկոսադրույք` 11%
• Ժամկետ` 3 ամիս 
• Միանվագ միջն.` 0.5%
• Մարման եղանակ` դիսկոնտ` տոկոսագումարները` ժամկետի սկզբում, մայր գումարը` ժամկետի վերջում
• Արդյունավետ տոկոսադրույք` 14.11%

Ոսկու գրավով ապահովված վարկեր տրամադրելիս ոսկու մեկ գրամի գնահատումն ըստ հարգերի իրականացվում է հետևյալ գներով`

Ոսկու հարգը

Ոսկու 1 գրամի գինը

375

7 600 ՀՀ դրամ

500

10 200 ՀՀ դրամ

560

11 400 ՀՀ դրամ

583

11 900 ՀՀ դրամ

750

15 300 ՀՀ դրամ

875

17 900 ՀՀ դրամ

900

18 400 ՀՀ դրամ

958 և ավել

19 500 ՀՀ դրամ

 

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ` 

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:  

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

Արտարժույթի ազդեցությունը

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հայտի մերժում

Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Բանկին չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիք մասին օրենք):

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Բանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

էջը թարմացվել է 11.01.2018 11:34
Ոսկի Ստանդարտ վարկը ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ 

 • ՀԾՀ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

էջը թարմացվել է 04.12.2017 05:40
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: